แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการจัดการโครงการและอีเว้นท์

จัดทำและประกาศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การบันทึก การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพันธมิตรของการจัดงานแสดงสินค้างานอีเว้นท์และกิจกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการจัดงานกิจกรรมและตามวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ นโยบายนี้ใช้กับผู้ร่วมแสดงสินค้า ผู้ร่วมชมงาน ผู้ซื้อ บุคคลทั่วไป ตัวแทนขาย พันธมิตร หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงาน ผู้ขาย ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ลูกค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ ทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ:

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 อาคารบางกอกแลนด์ ชั้น 10 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ช่องทางการติดต่อ:

[email protected] 02-833-6336

เว็บไซต์ WWW.IMPACT.CO.TH

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

ชื่อ: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ: บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 อาคารบางกอกแลนด์ ชั้น 10 ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ช่องทางการติดต่อ: [email protected] เบอร์ติดต่อ 02-833-6373

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม:

 • ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย สถานะภาพสมรส อาชีพ รายได้

วัตถุประสงค์การประมวลผล:

 • บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพื่อความจำเป็นในการจัดหาสินค้าและให้บริการบริการแก่ลูกค้า และเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว ในการนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวได้เลยโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านเป็นสำคัญ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารเพื่อการทำให้ธุรกรรมตามสัญญากับผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯเสร็จลุล่วง การวิเคราะห์ ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในของบริษัทฯ หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อ การประสัมพันธ์ เสนอขาย และเชิญชวนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ประชุมสัมมนา และงานอื่นๆ รวมไปถึงการจัดงานอีเว้นท์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางภายในและภายนอกอาทิ สื่อออนไลน์หรือเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณา และอีกมากมาย บริษัทอาจบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือถ่ายทอดสดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว
 • บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข เช่น เพื่อป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด

ระยะเวลาการประมวลผล:

บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่สัญญาหรือธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ และบริษัทฯยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ และหรือระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูล/เอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม

หน่วยงานที่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผย:

 • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่หน่วยงานของรัฐตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
 • บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และตามที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย
 • งานอีเว้นท์และบริการของเราสนับสนุนและร่วมมือกับพันธมิตรเช่น ผู้ร่วมแสดงสินค้าและสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนการจัดงาน เราอาจมีการส่งข้อมูลให้กับบุคคลเหล่านี้ และเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จะมีการแจ้งอย่างชัดเจนและคุณสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมได้ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนด การใช้รายละเอียดของคุณกับหน่วยงานพันธมิตรจะเป็นไปตามประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวพันธมิตรและจะไม่ครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ (หากมี)
 2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งขอรับสำเนาส่วนบุคคล และขอให้เปิดเผยการได้มากรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน (หากมี)
 3. ท่านมีสิทธิในการขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 4. ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
 5. ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 6. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
 7. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่ อีเมล์ [email protected] โทรศัพท์ 02-833-6373 หรือศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งแบบฟอร์มการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ WWW.IMPACT.CO.TH