ผู้จัดงาน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมของประเทศ รวมถึงการรักษาความมั่นคงของระบบดิจิทัล กระทรวงได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามของรัฐไทยในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกสาขาอุตสาหกรรม กระทรวงเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคมรับผิดชอบในการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนให้ธุรกิจ บุคคล และหน่วยงานของรัฐนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ นอกจากนี้ กระทรวงยังรับผิดชอบในการดูแลและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่นกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัล

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการดูแลและส่งเสริมการศึกษาสูงขั้น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมในประเทศไทย กระทรวงนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงความรู้

หน้าที่หลักของกระทรวงฯ รวมถึงการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการในด้านการศึกษาสูงขั้น วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ และองค์กรระหว่างประเทศในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการจัดการและจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนา และเป็นผู้กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพของสถาบันการศึกษาสูงขั้นในประเทศไทย

นอกจากนี้ กระทรวงยังมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มความตระหนักในสิ่งที่สำคัญของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการเติบโตและพัฒนา”

พันธมิตรด้านกลยุทธ์การจัดงาน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

“หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency หรือ DEPA) เป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2016 ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภารกิจหลักของหน่วยงานนี้คือส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้ประกอบด้วยการส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การให้การสนับสนุนและทุนสำหรับสตาร์ทอัพและ SMEs ด้านดิจิทัล และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาลในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการดำเนินงานวิจัยและวิเคราะห์เพื่อตรวจหาแนวโน้มและโอกาสในสายงานดิจิทัล เป้าหมายสุดท้ายของ DEPA คือการก่อตั้งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับนวัตกรรมดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุคดิจิทัล”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

“สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมในประเทศไทย หน่วยงานนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2003 และดำเนินงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายหลักของ NIA คือการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับความรู้ในประเทศไทย โดยการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานนี้ หน่วยงานจะให้บริการต่างๆ เช่น การให้ทุนสำหรับงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการโอนย้ายเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจบ่มเพาะ

NIA ยังทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ผ่านการสนับสนุนนี้ NIA มุ่งมั่นที่จะสร้างนิเวศนวัตกรรมที่หลากหลายและทันสมัย ที่จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมในประเทศไทย”

พันธมิตรทางความรู้

TechTalk Thai

ทีมงาน TechTalkThai ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2014 โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เป็นเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข่าวสารทางด้านผลิตภัณฑ์ IT ระดับใช้งานในองค์กร (Enterprise-grade Products) โดยเฉพาะ เนื่องจากเนื้อหาของข่าวสารสำหรับระดับองค์กรนี้ มีความเฉพาะเจาะจงค่อนข้างมาก และจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะทางค่อนข้างสูง ทางทีมงาน TechTalkThai จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมรวมข้อมูลและสรุปข่าวสารทางด้านนี้มาไว้ด้วยกัน ภายใต้คอนเซ็บต์ที่ว่า “ข่าว IT ภาษาไทย เพื่อชาว IT ไทยทุกคน” เพื่อให้ผู้ที่สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม IT ระดับองค์กรของประเทศไทยโดยตรง หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาทางด้าน IT ในประเทศไทย สามารถเข้าถึงข่าวสารทางด้าน IT ระดับใช้งานในองค์กรได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆในโลกนี้ได้อย่างทันท่วงที

หน่วยงานผู้สนับสนุน

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่รับผิดชอบในการพัฒนาและประสานงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร้างขึ้นในปี 2015 เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย โดย NDESC ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรสังคมพลเมืองต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสายตาสู่ดิจิทัล การเพิ่มความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและการเริ่มกิจการดิจิทัลในประเทศไทย โดยเป้าหมายหลักของ NDESC คือการส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มความรู้ด้านดิจิทัล และให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงประโยชน์ของเศรษฐกิจดิจิทัล”

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

“สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ เป็นองค์กรที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาความปลอดภัยและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดังกล่าว

สมาคมนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐในการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีไซเบอร์ และสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านไซเบอร์สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ สมาคมยังมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางด้านไซเบอร์ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและทนทานให้กับระบบด้านไซเบอร์ขององค์กรและชุมชนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์เป็นองค์กรที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์ในประเทศไทยและทั่วโลก”

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.)

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิในด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

สรอ.มีความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลาง และไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการด้านการตรวจและการรับรอง โดยดำเนินงานตามมาตรฐานการทำงานตามหลักเกณฑ์สากล ISO/IEC 17020 ISO/IEC 17021-1 ISO 50003 และ ISO 14065

นอกจากนี้ สรอ.ยังให้ความสำคัญกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมายด้วย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ TPA เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1971 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ, ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี โดยการเปิดอบรมสัมมนา, การเรียนการสอน, การให้การบริการคำปรึกษาในสาขาต่างๆ, การรับรองความรู้และความสามารถของบุคลากร, การถ่ายทอดและการวิจัยเทคโนโลยี และภาษาต่างๆ รวมทั้งดำเนินกิจการโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา, หน่วยงาน, องค์กรหรือมูลนิธิ ด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจการรวบรวม, เรียบเรียง, แปล และพิมพ์หนังสือทางวิชาการ, ออกวารสารของสมาคมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป ดำเนินกิจการบริการด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม, ศูนย์ทดสอบ และให้บริการคำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการลงทุนหรือร่วมทุนดำเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกับสมาคม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค มุ่งเน้นการทำงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศของการใช้งานเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูง ผ่านโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ และ เครือข่ายพันธมิตร ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 สำหรับการเป็นฐานรากสำคัญด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศขั้นสูงของประเทศไทย เนคเทคจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินงาน

สถาบันไทย-เยอรมัน

สถาบันไทย-เยอรมัน จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบัน เป็นหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาค อุตสาหกรรมไทยการดำเนินงานของสถาบันฯ มีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระ และอยู่นอกระบบการศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมารองรับการดำเนินงาน

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) จัดตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของชาติ โดยมีเป้าหมาย

  • รองรับการเปิดเสรีการค้าโลกทางด้านไอที
  • สนับสนุนผู้ประกอบการทางด้านการผลิตซอฟต์แวร์ของไทย และอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม
  • ทำให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย
สมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นเพื่อ เป็นจุดศูนย์รวมMetaverse ที่พร้อมจะพัฒนา Metaverse เเละเราพร้อมที่จะให้บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับ Metaverse ได้เข้ามาเรียนรู้ได้และพัฒนาตัวเอง

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (สขญ.) หรือ BIG DATA INSTITUTE (BDI) เป็นองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ จากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อปี 2562 ในชื่อว่าสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ GBDi.

สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (aieat)

เป็นสมาคมผู้ส่งเสริมความก้าวหน้าธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย การรับรู้ถึงสินค้าและบริการขององค์กรสมาชิก ส่งเสริมด้านการหาบุคลากรที่มีความสามารถให้แก่องค์กรสมาชิก ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรสมาชิกและเป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานงานกับรัฐบาล สมาคมฯ หรือหน่วยงานในระดับภูมิภาคเอเชีย และนานาชาติ และส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้แก่องค์กรสมาชิกในด้านต่างๆ

สมาคมฟินเทคประเทศไทย

สมาคมที่มีพันธกิจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงินในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม Fintech

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย